Salon Fryzjerski Krotoszyn
Strona główna » REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN

&1. Ogólne.

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty otrzymują następujące znacznie:

 

 1. Sklep- internetowy sklep prowadzony pod adresem internetowym studiofryzjerskiehania.pl prowadzony przez @stylielegancja- Hanna Pierunek skrót HP prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Krotoszyn, ul. Fabryczna 9 63-700 Krotoszyn ; NIP: 6211795726, REGON: 302778579
 2. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: pierunek@interia.pl ; nr telefonu: 781253103
 3. Klient – osoba fizyczna, tj. Konsument, Przedsiębiorca-konsument lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadząca działalność gospodarczą, która jest użytkownikiem Sklepu i może dokonywać Zamówień,
 4. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy nie jest powiązane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca – konsument – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dla której zawarcie Umowy jest powiązane bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 6. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone w ramach podstrony Sklepu; w Koncie Klient ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi; logowanie do Konta następuje za pomocą indywidualnego loginu Klienta (adres e-mail) oraz hasła, przez które należy rozumieć samodzielnie ustalony przez Klienta w czasie Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych niezbędnych do autoryzacji; HP potwierdza założenie Konta poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta podany w czasie Rejestracji stosownej wiadomości e-mail,
 7. Rejestracja – proces zakładania przez Klienta Konta,
 8. Kosmetyki – m.in. szampony, maski do włosów, odżywki, które są dostępne w asortymencie Sklepu,
 9. Urządzenia – np. prostownice, lokówki, które są dostępne w asortymencie Sklepu,
 10. Akcesoria – np. akcesoria, tj. spinki do włosów, klamry, gumki do włosów, które są dostępne w asortymencie Sklepu,
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z HP, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów,
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana przez Klienta i HP przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu, której przedmiotem są Produkty,
 13. Usługi – usługi świadczone przez HP na rzecz Klientów drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 15. Profil na IG – konto Sklepu oraz salonu fryzjerskiego, których właścicielem jest Hanna Pierunek utworzone na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą: stylielegancja
 16. Profil na FB – konto Sklepu oraz salonu fryzjerskiego, którego właścicielem jest HP utworzone na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą: Studio Fryzjerskie Styl i Elegancja
 17. Strona –strona internetowa salonu fryzjerskiego, którego właścicielem jest HP działająca pod adresem internetowym: www.studiofryzjerskiehania.pl
 18. Regulamin –niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami, aneksami oraz załącznikami,
 19. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 20. Salon – salon fryzjerski prowadzony przez HP pod adresem ul. Fabryczna 9, 63-700 Krotoszyn.

&2. Zamówienia.

 1. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem Sklepu. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych Sklepu określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym w Sklepie lub przypadkami wywołanymi siłą wyższą (np. problemy techniczne)
 2. HP zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu związanych np. z koniecznością przeprowadzenia napraw, wdrożenia nowych funkcjonalności.
 3. HP w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu z urządzeniem końcowym i systemem informatycznym Klienta.
 4. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne utworzenie Konta.
 1. HP świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi:
 1. przedstawienie aktualnego asortymentu Sklepu,
 2. możliwość zapoznania się przez Klientów z poradami dotyczącymi pielęgnacji włosów opracowanymi przez HP
 3. możliwość składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży,
 4. możliwość korzystania z Konta,

& 4. Zawarcie Umowy.

 1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 powyżej, w celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu i umieszcza je w ,,Koszyku” poprzez kliknięcie funkcji ,,Dodaj do koszyka”.
 2. Po skompletowaniu Zamówienia Klient powinien postępować według kolejnych instrukcji wyświetlanych w Sklepie, tj. m.in. wybrać metodę płatności, sposób dostawy.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać co najmniej następujące informacje: wykaz Produktów wraz z ich jednostkową ceną, łączną cenę Zamówienia, koszty dostawy, wybraną przez Klienta metodę płatności.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się Klienta z Regulaminem, zaakceptowanie jego postanowień, podanie przez Klienta danych osobowych, które oznaczone są jako konieczne oraz opłacenie Zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu Zamówienia przez Klienta i potwierdzenia przyjęcia tego Zamówienia przez HP, które to nastąpi poprzez przesłanie wiadomości e-mail przez HP do Klienta na jego adres e-mail podany w czasie Rejestracji lub w czasie składania Zamówienia (jeśli Zamówienie składane jest bez Rejestracji).

& 5. Warunki płatności i dostawy Produktów.

 1. Zapłata za Zamówienie w ramach Sklepu możliwa jest w następujący sposób:
 1. przedpłata na konto bankowe HP poprzez system płatności Blue Media S.A.
 2. przelew elektroniczny bezpośrednio na rachunek bankowy HP: Hanna Pierunek ul. Fabryczna 9 63-700 Krotoszyn, numer rachunku bankowego: 41109011570000000144954986 (Santander Bank Polska).
 1. Dokonywanie płatności poprzez system płatności Blue Media S.A.  zgodnie z ust. 1 pkt a powyżej realizowane jest zgodnie z typem płatności wybranym przez Klienta (BLIK, karta kredytowa itd.)
 2. W przypadku nie opłacenia Zamówienia przez Klienta w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia jego złożenia, Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon fiskalny.
 4. Dostawa Produktów realizowana jest na terenie Polski.
 5. Dostawa Produktów na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem kuriera (zazwyczaj) Inpost, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. Koszt przesyłki Produktów ponosi Kupujący lub HP, w zależności od wartości Zamówienia. W przypadku, gdy wartość Zamówienia jest równa lub wyższa niż 250,00 zł, to Kupujący nie ponosi kosztów związanych z dostawą Zamówienia (przesyłka jest wtedy dla niego darmowa).
 7. Koszt dostawy doliczany jest do Zamówienia (z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej) i widoczny jest dla Klienta w trakcie składania Zamówienia oraz w podsumowaniu Zamówienia.
 8. Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorcą-konsumentem, po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (tj. czy opakowanie zewnętrzne nie uległo zniszczeniu albo czy jej zawartość nie uległa zniszczeniu) w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka jest uszkodzona Konsument lub Przedsiębiorca-konsument powinien jej nie przyjmować i jako powód odmowy jej przyjęcia podać np. ,,uszkodzenie opakowania zewnętrznego”, ,,uszkodzenie towarów”. Następnie, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem styl i elegancja w celu podjęcia dalszych czynności i wyjaśnienia sprawy.
 9. Z chwilą wydania Produktów, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów.
 10. Klient przed użyciem Produktów powinien zapoznać się z dołączonymi do nich instrukcjami i postępować według zaleceń producentów.
 11. W przypadku nieodebrania przez Klienta Produktów w określonym terminie i zwrotu Produktów do Sklepu ze względu na ich nieodebranie przez Klienta, ponowna wysyłka przesyłki możliwa jest wyłącznie po uprzednim uiszczeniu przez Klienta kosztów związanych z powtórnym nadaniem przesyłki, bez względu na wartość Zamówienia.
 12. W przypadku chwilowego lub zupełnego braku Produktów w asortymencie Sklepu, styl i elegancja niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient zadecyduje, czy Zamówienie będzie realizowane, czy też zostanie ono (lub jego część) anulowana. W przypadku ponownej dostępności Produktów w Sklepie, HP poinformuje Klienta o możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 13. Styl i elegancja zachowuje prawo do anulowania Zamówienia lub jego części, gdy uzyska informację od producenta, iż Produkt wchodzący w skład Zamówienia zostanie wycofany z produkcji lub nastąpią istotne trudności z jego wyprodukowaniem i dostarczeniem do Sklepu. Styl i Elegancja niezwłocznie poinformuje Klienta o takiej sytuacji.
 1. Ceny Produktów w Sklepie podane są z złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny Produktów w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do wartości Zamówienia zgodnie z § 4 ust. 8 powyżej.
 3. Ceną wiążącą dla Klienta i HP jest cena Produktu obowiązująca w chwili składania Zamówienia.
 4. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia dostępna jest w ,,Koszyku” w Sklepie, po wybraniu opcji dostawy i metody płatności. Wiążącą dla Klienta wartością Zamówienia jest kwota uwidoczniona na etapie podsumowania Zamówienia. Klient akceptuje cenę i warunki Umowy sprzedaży poprzez kliknięcie w przycisk: ,,Złóż zamówienie i zapłać”.
 5. HP zachowuje prawo do organizowania akcji promocyjnych na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu. O akcji promocyjnej oraz jej warunkach DW informuje na Stronie, w Sklepie, na Profilu na IG, na Profilu na FB oraz w Salonie. W ramach akcji promocyjnej, Klientowi, w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, udostępniane są kupony rabatowe (zniżkowe).
 6. Aby skorzystać z kuponu rabatowego (zniżkowego), Klient musi wpisać aktualny kod zniżkowy w okienku znajdującym się w Sklepie, przed kliknięciem w przycisk ,,Złóż zamówienie i zapłać”. Po wpisaniu kodu rabatowego, zniżka zostanie naliczona automatycznie.
 7. Kody zniżkowe dostępne w ramach akcji promocyjnej nie łączą się z innymi promocjami i zniżkami dostępnymi w Sklepie.
 8. Produkty nabyte w ramach Akcji promocyjnej lub z rabatem nie podlegają zwrotowi, lecz wymianie na inny produkt (o tej samej wartości lub droższy, z obowiązkiem uregulowania przez Klienta różnicy w cenie).

 

Czas wykonania Umowy liczony jest od przyjęcia Zamówienia lub otrzymani płatności do realizacji do czasu jego dostawy do Klienta i wynosi od 1 do 15 dni roboczych (w wyjątkowych sytuacjach)

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wszedł w posiadanie Produktów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej do Sklepu, telefonicznie lub za pośrednictwem przesyłki listowej przesłanej do Sklepu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (z późn. zm.) o prawach konsumenta, tj. w szczególności:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – w zakresie Produktów spersonalizowanych,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – w zakresie Produktów.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument zobowiązany jest zwrócić styl i elegancja wszystkie Produkty, które objęte są oświadczeniem o odstąpieniu. Do zwracanych Produktów Konsument powinien dołączyć potwierdzenie zakupu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, styl i elegancja zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi uiszczoną przez niego cenę (bez kosztów dostawy), w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez styl i elegancja zwróconych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta Produktów.
 3. Zwracane Produkty powinny być w oryginalnych opakowaniach oraz nie nosić śladu użytkowania – Produkty nie mogą być używane.
 4. Koszty zwrotu Produktów obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta.
 5. Wszelkie pytania dotyczące realizacji odstąpienia od Umowy powinny być kierowane do styl i elegancja
 1. Klient ma prawo złożyć reklamację wykonane przez Sklep Usługi i/lub na Produkty (w zakresie ich wad fizycznych lub prawnych).
 2. Wada fizyczna Produktu polega na jego niezgodności z Umową sprzedaży, przez co rozumieć należy np. brak właściwości Produktu, które Produkt powinien mieć ze względu na cel określony w Umowie sprzedaży, przeterminowanie Produktu.
 3. Produkt ma wadę prawną, jeśli stanowi on własność osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeśli istnieje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą, co wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem jednej z poniższych dróg:
 1. na piśmie i nadana musi być przesyłką pocztową lub kurierską na adres Hanna Pierunek ul. Fabryczna 9 63-700 Krotoszyn lub telefonicznie

 

 1. Klient powinien wraz z reklamacją, niezwłocznie po jej złożeniu, odesłać do Sklepu reklamowany Produkt wraz z dowodem jego zakupu. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak jego uszkodzeń w trakcie transportu.
 2. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od dnia jej otrzymania. HP na skutek złożonej reklamacji może:
 3. uznać reklamację i:
 1. wymienić Produkt na nowy,
 2. zaproponować wymianę Produktu na inny, wskazany przez HP,
 3. zwrócić cenę uiszczoną przez Klienta z Produkt,
 1. zwrócić cenę uiszczoną przez Klienta z Produkt,
 2. nie uwzględnić reklamacji.

O decyzji Sklepu w przedmiocie reklamacji, Sklep poinformuje Klienta telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Klienta.

 1. Podstawą reklamacji nie może być różnica w gamie kolorystycznej pomiędzy faktycznym wyglądem Produktów, a jego obrazem wyświetlonym na urządzeniu Klienta, które to różnice mogą wynikać z różnych ustawień i możliwości wyświetlacza urządzenia Klienta.
 1. Materiały opublikowane w Sklepie, takie jak: pliki, zdjęcia, opisy, logo, nazwa sklepu, teksty, jak również czcionka i układ Sklepu oraz zastosowane elementy graficzne stanowią własność HP i/lub producentów Produktów i są one chronione prawami autorskimi.
 2. Kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie, modyfikacja i korzystanie w jakiejkolwiek innej formie niż w celu skorzystania z Usług lub złożenia Zamówienia z elementów Sklepu, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wyraźnej, wyrażonej uprzednio na piśmie zgody HP jest zabronione.
 1. Administratorem danych osobowych Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-konsumenta jest Hanna Pierunek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hanna Pierunek, ul. Fabryczna 9, 63-700 Krotoszyn, NIP: 6211795726, tel. 781253103

 

 

PłatnościKONTAKT

Studio Fryzjerskie Hania Styl i Elegancja
ul. Fabryczna 9, 63-700 Krotoszyn
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Salon Fryzjerski Hania Styl i Elegancja z siedzibą przy ul. Fabryczna 9 w Krotoszynie (63-700). Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.